Image

Extra stämma 13 nov

Närmare 90 medlemmar samlades i Nordinsalen på Solvalla under ASVTs extra årsstämma den 13 november, för att lufta sina åsikter kring begreppet svenskfödd.

Stämningen var god och åsikterna många. Det blev till slut förslaget från gruppen ”Vi som värnar om svenskfött” som stämman sa ja till.

Protokoll från Extra stämman 2021

 

stämma

I sitt öppningsanförande betonade ASVTs ordförande Ingemar Alin att frågan är oerhört svår och att stämmans syfte var att ge medlemmarna möjlighet att diskutera och besluta hur styrelsen ska jobba vidare med frågan.

Ingemar Alin konstaterade också att det finns många infallsvinklar i ämnet – allt från dem som föder upp ett eller två föl per år till dem som har väldigt många hästar, både inom utanför landets gränser.

ASVT:s generalsekreterare Sara Lennartsson gav bakgrunden till den extra årsstämman och berättade dels om begreppet svenskfödd så som det är definierat i Svensk Travsports reglemente och påpekade att ASVT inte kan fatta beslut i sakfrågan utan endast om ASVTs ståndpunkt och hur ASVT ska arbeta vidare med frågan.

Innan stämman skickade ASVT ut en enkät med frågor som skulle fungera som ett underlag för stämman. Sara Lennartsson redogjorde för den juridiska utredning i frågan som Svensk Travsport gjort, efter önskemål från ASVT – om det går att kräva att hästar som registreras som svenskfödda och därigenom får tillgång till fördelar i form av bland annat uppfödarpremier och starträtt i de klassiska loppen, måste vara födda inom Sveriges gränser. ST tog, efter ASVTs stämma i mars, in juridiska synpunkter på arbetet, både från en jurist hos LRF och en professor i Europarätt vid Uppsala universitet. Det visade sig att båda dessa granskningar höll med den första om att det inte var förenligt med EU-rätten att kräva att hästarna ska vara födda i Sverige för att få ta del av uppfödarmedlen. ASVTs styrelses uppfattning är att den juridiska situationen är utredd så långt som det rimligen går och att ASVT bör gå vidare och ta ställning i de frågor som går att påverka.

171 personer hade svarat på enkäten. Här under kan du se hur svaren fördelades i enkäten. 

stämma1

Resultat enkäten

Efter Sara Lennartssons redogörelse lämnades ordet fritt för synpunkter.

Anders Darenius inledda med ett yrkade på att frågan om definitionen av begreppet svenskfödd skulle bordläggas. Han ville istället att ASVT tar initiativ till att utreda hur det svenska djurskyddsundantaget kan användas för att värna hästuppfödning i Sverige. Han vill även att ASVT tar initiativ till att utreda hur seminverksamheten kan organiseras så att avelsframsteg kan värnas och spridas i hela Sverige oberoende av var uppfödningen bedrivs.

Lars-Otten Frode yrkade på att den nya modellen för uppfödarpremier från 1/1 2021 ändras till att även gälla starter i utlandet, i EU och Norge.

John Bootsman föreslog att ett visst antal lopp öronmärks för hästar som är producerade (med svenskregistrerad moder) i Sverige, samt att svenska Sire Stakes införs då det gynnar dem som har betäckt sina ston i Sverige.

Johan Arneng kom med ett förslag från honom och Anders Ström där de ville ha ett tydligt system med registrering av svenska föl, födda av svenskregistrerade ston, på plats på godkända gårdar utomlands mot en registreringsavgift (förslagsvis som motsvarar transportkostnaderna, exempelvis 10 000-20 000 kronor inom EU, högre i Nordamerika), där överskottet, efter att kostnaderna för registreringen dragits av, oavkortat skulle gå till höjda prispengar i de klassiska loppen, gärna i en ”bred” satsning på högt doterade consolationlopp. På så sätt, menade de, tillförs extra prismedel till alla svenskregistrerade hästar att tävla om, till extra fördelar för dem som helt fötts upp och registrerats geografiskt i Sverige, som ju slipper den högre registreringsavgiften. Denna lösning skulle då skapa logik i rättvisefrågan om uppfödarpremier eftersom de i utlandet svenskregistrerade hästarnas uppfödare, inte netto tjänar några uppfödarpremier förrän den för dem högre registreringsavgiften är finansierad, alltså när hästarna sprungit in sina första 100 000-200 000 kronor.

Johan Björnsson yrkade på att oavsett var de svenskregistrerade stona betäcks så ska de begränsas till 150 svenskregistrerade föl per fadershingst.

Lennart Ågren höll med Anders Darenius i hans yrkande om bordläggning och menade att det måste vara lite lagom frihet i det uppfödarna håller på med. Han förstod inte vad som blir bättre av att hästen måste hem med sin mamma till den 31 december och vara i Sverige i sex månader. Han tyckte inte heller att det finns några platser att ställa upp sina ston på och att det därför är enklare att ha dem utomlands.

Anders Wester från Danmark, har fött upp hästar i Sverige sedan 1999. Han konstaterade att uppfödarna i Sverige blir färre och färre och önskade att diskussionen mer hade handlat om vad som kan göras för svensk travsport och svensk uppfödning och hur sporten ska se ut om 20 år. Hans var oroad över att man vill göra systemet fritt och det ska kallas svensk registrering istället för svensk uppfödning.

  • Jag vill att siktet är inställt på att öka antalet uppfödare. Därför behöver vi definiera vad vi vill och om önskemålet fortfarande är att ha en bred uppfödarkår, eller om det bara ska finnas några få som föder upp alla travhästar.

Hans inlägg följdes av stora applåder.

Per Johnsson tackade Anders Wester för ett bra inlägg och menade att om vi vill ha travhästuppfödning i Sverige i framtiden måste det finnas incitament för att bedriva det här.

  • Jag undrar om vi har det och om vi kommer att få det. Jag är tveksam om utvecklingen fortsätter och det blir lättare att föda upp svenskfött i utlandet.

Bernt Sahlin reflekterade över dagens travsport och tyckte att ASVT borde jobba för att hjälpa ST att utveckla stoloppen i Sverige, i Europa och i övriga världen.

 Ove Konradsson tackade alla som stöttat gruppen ”Vi som värnar om svenskfött”, som han varit sammankallade för. Han framförde vikten av att få lika villkor i branschen, vilket han menade inte finns idag.

  • Vi har en svensk djurskyddslag som är världens tuffaste till gagn för våra djur. Det är ett av Sveriges få undantag, förhandlade med EU.
  • Jag undrar vem i ASVT och i ST som inte tycker att hästarna ska födas upp enligt svensk djurskyddslag, sa han och visade bilder kring användningen av antibiotika inom veterinärmedicin i andra länder jämfört med i Sverige och tog upp riskerna med resistens.

Ove Konradsson tog också upp personalens villkor på svenska stuterier, där alla anställda har vita löner och kommunalarbetaravtal.

Han kommenterade tidigare påpekanden om att det inte finns några platser att ställa upp sina ston på.

  • Sverige har unika möjligheter för detta. Ni som hellre föder upp utomlands, köp en gård i Sverige och starta uppfödning här, var hans uppmaning.

Lennart Peterson-Broddas uppfattning var att alla som vill berika svensk travsport är välkomna hit.

  • Hästen ska vara uppfödd för att tävla i Sverige, för att komma till svenska auktioner och för att stanna på den svenska marknaden. Det ska inte vara något intresse för att föda upp svenska hästar för att tävla i andra länder och få uppfödarpremier på kuppen, sa han.
  • Sverige är det enda landet i världen som betalat ut prispengar utomlands. Jag vill heller inte att det görs något som går stick i stäv med EU-reglerna och vill inte att frågan om svenskfödd ska behöva avgöras i EU-domstolen.

Torbjörn Ohlzon framförde vikten av att ta hand om de ungdomar som vill in i travbranschen.

  • Det kommer att finnas platser i Sverige att stalla upp de hästar som idag står utomlands, om ungdomarna ges möjlighet att börja en verksamhet, sa han.

Hans Nelén reagerade på att Frankrike framställs som att de inte har något vidare djurskydd eller att hästhanteringen skulle vara sämre än i Sverige.

  • Kraven i Frankrike är väldigt hårda, konstaterade han.

Daniel Richter tog tillfället i akt och berättade att han hade gott om både beten och plats för att ta emot hästar om någon var intresserad.

Efter två timmar hade de som ville fått framföra sina synpunkter och det var dags att börja beslutsrundan med att behandla Anders Darenius yrkande om bordläggning och återremiss. Stämman beslutade dock att avslå yrkandet.

Efter en stunds ajournering återkom ASVTs styrelse med ett kompromissförslag för stämman att ta ställning till.

Styrelsen förslag innebar att ”Hästar kan födas var som helst inom EU där ST har utökade områden och därmed rätt att kontrollera uppfödningen.

Samtidigt för att underlätta för och rekrytera fler svenska uppfödare i Sverige ska ASVT arbeta för bättre villkor för hästar som är uppfödda i Sverige. Exempelvis särskilda lopp för hästar uppfödda i Sverige och differentierade uppfödarpremier samt andra inhemska förmåner för uppfödare.”

Stämman beslutade avslå styrelsens kompromissförslag.

Därmed hade stämman två huvudfågor att ta ställning till – förslaget från gruppen ”Vi som värnar om svenskfött” samt Anders Ströms och Johan Arnengs förslag om fri rörlighet.

Totalt avlades 76 röster.

 ”Vi som värnar om svenskfött” fick 55 röster

Anders Ströms och Johan Arnengs förslag om fri rörlighet fick 21 röster.

Beslutet innebar att stämman skulle ta särskilda beslut om tre underförslag.

Förslag ett:

För att utlandsfödd häst ska klassas som svenskfödd, med fullständiga starträttigheter och rätt till uppfödarpremier, ska fölet födas i länder inom UET och transporteras tillsammans med stoet innan 31/12 dess födelseår. Transporteras det före 6 månaders ålder behöver fölet ej vara chippet i födelselandet, men är det äldre än 6 månader krävs det att det är chippat och att ett tillfälligt hästpass medföljer fölet. Detta förutsätter att Svensk Travsport omedelbart återkallar sina ”utökade geografiska områden”. Uppfödning av svenska travhästar utanför UET får ej förekomma.

Fölen ska sedan tillbringa minst 6 månader i Sverige innan dess att de passerat en ålder om 18 månader. Eftersom alla hästar som passerar en gräns inom EU ska vara registrerad på de Traces är det dessutom möjligt att kontrollera relativt enkelt. Om en häst inte uppfyller detta krav ska hästen jämställas med en häst med ”begränsad starträttighet” på samma vis som att den vore fallen efter en fadershingst som vid betäckningstillfället ej var avelsvärderad. Det innebär att hästen ej får starta i svensk Uppfödningslöpning, svenskt Trav-Kriterium, svenskt Trav-Oaks, Stochampionatet, svenskt Travderby, Derbystoet och Svensk Travsports Unghästserie.

Stämman beslutade bifalla förslaget.

 

Förslag två:

Regelbundna stickprover avseende doping och otillåten medicinering enligt svensk lag ska årligen genomföras, förslagsvis på åtminstone 5 procent av den totala kullen under perioden 1/11-31/4.

Stämman beslutade bifalla förslaget.

 Förslag tre:

Uppfödarpremier på starter gjorda utomlands, upp till 1 000 000 kronor intjänat, ska återinföras på lopp inom Grupp 1-3 samt alla starter gjorda i Norden. Eftersom dessa starter måste anses meriterande för det svenska avelsarbetet så är Grupp 1-3 självskrivna, men även de starter som sker i de nordiska länderna hävdar vi är meriterande då de loppen sker på ett liknande sätt, med liknande reglemente, djurskyddsregler och klimat som de svenska.

Stämman beslöt bifalla förslaget.

Stämman beslöt att avslå tilläggsyrkandet från Lars-Otten Frode. Stämman beslutade att bifalla förslaget från John Bootsman och även förslaget från Johan Björnsson.

Nu återstår det för ASVT att gå vidare med föreningens framröstade önskemål till Svensk Travsport.

Text och foto: Anne Adre-Isaksson

Här nedan finns underlaget som tagit fram inför stämman att läsa. 

Svensk Travsports Avelsråds rapport

Svenskfödd – Nu och i framtiden

Bilagor till Svenskfödd – Nu och i framtiden (klicka på bilagor ni vill läsa)

Uppdragsbeskrivning - 2020-03-27 

Svenskfödd begreppet - Företrädares land 

Stormöte svenskfödd 2020-08-12

Svenskfödd ur EU-rättsligt perspektiv - Claes Werdinius

Utlåtande om utredning svenskfödd häst ur EU-rättsligt perspektiv - Carl Fredrik Bergström 

Utlåtande om utredning svenskfödd häst ur EU-rättsligt perspektiv - Helena Andreasson

Skrivelse till Jordbruksverket om reglementsfråga - Begreppet Svenskfödd

Jordbruksverket svar på reglementsfråga för Svensk Travsport som avelsorganisation med anledning av EU-rätten

Traceability of equine animals

WHIRDEC Meeting 

Europeiska rådets direktiv 

Lag om tävling med hästdjur 

Europaparlamentets och Rådets förordning 

Europaparlamentets och Rådets förordning om överförbara djursjukdomar mm

Avels- och Registreringsreglemente 2021 

Mejl från Jordbruksverket om nya regler hästpass 

Almänna bestämmelser 

Information

 

ASVT | Vi arbetar för bättre villkor i sporten i allmänhet och för bättre förutsättningar för uppfödarna i synnerhet.

 

logo liggande

Följ oss

 

Följ oss på våra sociala kanaler. Där finns det mesta av det bästa. 

Facebook
Instagram