Image

ÅRSMÖTE 2021

Årsredovisning 2020

Här kan du läsa ASVT:s årsredovisning för 2020 Årsredovisning 2020 

Här kan du läsa protokollet från Årsmötet 2021 Protokoll Årsmöte 2021

Anne Adre-Isaksson som är chefredaktör på vår medlemstidning Travhästen lämnar en resumé till er som inte var med på årets digitala årsmöte i ASVT.

Årets digitala årsstämma

Vid förra årets årsstämma samlades vi i Menhammars och Skytteholms vackra miljöer på Ekerö. Och det var verkligen i sista sekunden. Kontrasten att titta in i en datorskärm och ha en digital stämma i år, var ju ganska stor. Men fungerade utmärkt.

   - Backar vi ett år så var det väl ingen av oss som trodde att vi skulle få ett sånt här år framför oss, sa Ingmar Alin i sitt välkomsttal vid årets årsstämma.

Han konstaterade också att det, som för de flesta andra, varit ett oerhört tråkigt år som gått, även för hästägare och uppfödare. Ingen har kunnat se sina hästar på tävlingsbanorna. Men å andra sidan har tävlingarna kunnat fortgå och fungerat på ett fantastiskt bra sätt.

   - Vi har kunnat köra vidare med tävlingar och prispengar precis som vanligt, utom det där roliga med att vara på plats.

Ingmar Alin riktade också ett stort tack till Svensk Travsport (ST) som lyckats driva tävlingarna på ett så bra sätt. Han fasade över vad som hade hänt om travet stängts ner ett år – och om ingen hade velat köpa våra uppfödningar, alternativt till väldigt låga priser.

   - Spelet har gått över förväntan och ekonomin inom travet är väldigt bra för dagen, sa Ingmar Alin.

Även för ASVT:s del har det varit ett bra år, där auktionerna gått över förväntan.

   - Det var med skräckblandad förtjusning jag anmälde mina hästar till auktion i år. Elitauktionen startade lite tvekande men gick hyfsat bra. Vi förbättrade arrangemanget till Kriterieauktionen, så att det först gick att titta på hästarna och sen återkomma och bjuda.

ST:s omorganisation

Ingmar tog också upp ASVT:s arbete kring ST:s omorganisation, där föreningen krigat för att få ett inflytande för de aktiva. I det första förslaget hamnade BAS-organisationerna utanför. Men BAS, med Ingmar Alin i spetsen, satte ner foten ordentligt och krävde att BAS skulle vara med. Annars skulle det inte bli någon organisationsförändring alls.

   - Då blev det fart på ST. På en vecka hade de arbetat om organisationsförslagen och nu ser det betydligt bättre ut, sa Ingmar Alin.

Förvaltningsberättelse

ASVT:s generalsekreterare Sara Lennartsson redovisade föreningens förvaltningsberättelse med verksamhetsidé och hur föreningen arbetar.

  - Vårt övergripande föreningsändamål är att stimulera intresset för aveln och arbeta för dess utveckling. Vi ska verka för att landets uppfödare får     ekonomiska förutsättningar för sin verksamhet och fungera som nationell huvudorganisation för landets travhästuppfödare. Vi ska även bidra till en högre     utbildningsnivå inom aveln för sportens alla intressenter, berättade Sara.

En annan viktig uppgift för föreningen är att verka för att medlemmarna får avsättning för sina uppfödningar genom att bedriva auktionsverksamhet.

För att uppfylla detta deltar ASVT i ST:s avelsråd och styrelsen har ett särskilt avelsutskott som förbereder frågorna till styrelsen. ASVT har en semingrupp och ordnar arrangemang som How to breed a champion, när så är möjligt, ger ut tidningen Travhästen 4 gånger per år samt arbetar för att ha en informativ hemsida. Dessutom finns en avelsgrupp för unga på Facebook.

 - Vi ska även verka som nationell huvudorganisation för landets uppfödare. Det gör vi genom att vi är medlem i ST och har 50 röster i ST:s fullmäktige,   vilket motsvarar ungefär tre procent av det totala röstetalet. Vi deltar i ST:s förtroenderåd och har en representant i hästdelegationen hos LRF Häst.

ASVT har två representanter i BAS, de sju basorganisationerna har drygt 20 procent av det totala röstetalet i ST:s fullmäktige.

Genom BAS har ASVT även en representant i ST:s strategiska samråd och arbetar för olika samarbetsavtal. Genom att använda dem tjänar medlemmarna in sin medlemsavgift många gånger om.

 - Vi verkar för en högre utbildningsnivå genom olika arrangemang, som seminassistentutbildningen samt vidareutbildning av seminassistenter, vi jobbar   med tidningen Travhästen, som vi också skickar ut till alla A-tränare genom ett samarbete med TR. Vi jobbar också med hemsidan och försöker finnas ute   i verkligheten genom avelscaféer, när så är möjligt.

ASVT har även en ledamot i Breeders’ Crown-kommittén, en i Samverkansgruppen för hästvälfärd, en sakkunnig i ST:s besvärsnämnd samt styrelseplatser, inklusive ordförande, och deläger 45 procent i SVAB (Easy KB).

Sara Lennartsson berättade även om annat som ASVT arbetat med, detta något annorlunda år som gått.

- Vi hann med en medlemsträff på Granngården i Halmstad i januari. Det fanns fler träffar planerade, men gick som bekant inte att genomföra. Vi     arrangerade Elitauktionen i maj och i samarbete med Menhammar Stuteri även en onlineauktion i juli. Vi genomförde Kriterieauktionen i september, i       samarbete med Sleipner och även Klasselöpsauktionen i Norge.

 I november hade vi ett digitalt Rådslag och i december ordnade vi en extra internetauktion för norska travhästar och en för Stall T.Z. Dessutom hade vi den uppskattade adventskalendern på vår hemsida, med många fina priser.

Sara var extra glad över att det varit så bra uppslutning runt adventskalendern, även när det inte var levande fölavgifter som priser. Många var med och tävlade varje dag.

I februari-mars i år genomför ASVT en seminassistentkurs tillsammans med Swedish Warmblood, SWB, och har också startat digitala medlemsmöten, som ska hållas i vår och i höst. De annonseras via hemsida och sociala medier. Arbetet med en ny hemsida har också påbörjats.

 - Utöver detta arbetar vi med våra internetauktioner varje månad, har avelsrådgivningar, värderingar, Föl- och ammajouren, som nu öppnat för året. Vi   jobbar med samarbetsavtal med medlemsförmåner där vi från den 1 december 2020 har ett nytt samarbete med Vidilab. Det innebär bland annat rabatt   för våra medlemmar på träck- och foderprover.

ASVT har gett ut tidningen Travhästen, producerat hingststatistik och jobbat med remissvar på Övergödningsutredningen, AHL och nya konsumentköplagen via LRF Häst och Hästnäringens Nationella Stiftelse.

Begreppet svenskfödd

Två stora frågor, som ASVT kämpar hårt med, är begreppet svenskfödd och uppfödarpremierna. Under lång tid har det funnits starka åsikter i den här frågan och alla medlemmar har inte tyckt likadant under åren.

Begreppet svenskfödd diskuterades redan vid stämman i Norrköping.

År 2014 lämnade ASVT in ett förslag till ST om hur föreningen tyckte att frågan skulle lösas.

Begreppet svenskfödd och uppfödarpremierna

Svenskfödd häst med fullständiga rättigheter:

En i Sverige född häst undan ett vid fölningstillfället hos ST registrerat sto som stannar i Sverige minst till avvänjningen 
En i utlandet född häst undan ett vid fölningstillfället hos ST registrerat sto, där fölet har kommit till Sverige och genomgått märkning, signalementesbeskrivning och provtagning för DNA-typning under födelseåret och stannar i Sverige i minst 6 månader.

Svenskfödd häst med begränsade rättigheter:

”En i utlandet född häst, undan ett vid fölningstillfället hos ST registrerat sto, där fölet inte har kommit till Sverige under födelseåret utan genomgått märkning, signalementsbeskrivning och provtagning för DNA-typning i annat land.”

 - Styrelsen tycker fortfarande att detta är det bästa alternativet om det går att genomföra. Men vi har sett att det kanske inte är möjligt på grund av EU-   rätten, förklarade Sara Lennartsson.

Vid förra årets stämma diskuterades begreppet svenskfödd en hel del och det har sedan dess tagits in ett par ”second opinions” på den tolkning ST:s jurist gjort,  från en professor i EU-rätt vid Uppsala universitet samt LRF:s jurist. Deras tolkningar har redovisats i tidningen Travhästen. Deras tolkning var att ST:s jurist Claes Werdinius tolkning var korrekt.

 - Vi kan alltså inte ställa krav på var hästen föds eller nationalitet på uppfödaren. Vi hade en tro på att vi kunde komma runt problemet genom att säga att   hästen kunde vara född var som helst, men måste vara i Sverige i minst sex månader för att kunna registreras, sa Sara Lennartsson.

Det verkar dock som att detta inte är en framkomlig väg. Under året har ASVT jobbat med frågan genom styrelsen, ST:s avelsråd och den speciella grupp, ”Ove-gruppen”, som utsågs vid årsstämman i fjol. Det hölls även ett möte med Jordbruksverket under hösten där gruppen var representerad tillsammans med ST.

Nuläget

ST har ställt skriftliga frågor till Jordbruksverket under hösten och nyligen kom ett svar. Det var dock väldigt byråkratiskt skrivet och ST valde därför att be juristerna om hjälp för att tolka svaret, vilket nu har gjorts.

 - För att vara säkra på att svaret har tolkats rätt har man även denna gång bett LRF:s jurist om hjälp. Hans tolkning är inte klar än och ASVT och ST     inväntar nu svaret från LRF:s jurist innan vi går vidare i frågan, sa Sara Lennartsson.

Det gjordes en mindre förändring i registreringsreglementet inför 2021, som innebär att det krävs ett fullständigt underlag för stambokföring, svaren från DNA-typningen behövs innan hästen kan lämna landet igen. Tidigare skulle bara passet vara klart.

Uppfödarpremier

ASVT vill att de uppfödarpremier föreningen arbetat med ska komma svenska uppfödare till godo och därigenom göra stor nytta för näringen i Sverige.

 - Vi har under flera år sett att andelen uppfödarpremier till uppfödare utomlands har ökat. Det kan vara positivt om det innebär att uppfödare har sina ston i   Sverige. Men mindre positivt om de har sina ston i andra länder. Avkommorna stannar utomlands hela livet, förutom en kort sväng till Sverige, ibland bara   över dagen, även om det är i strid med reglementet.

Dessa hästar bidrar varken till spelet eller näringen i Sverige. Ett försök att lösa detta var att förändra hur uppfödarpremierna utbetalas för starter i utlandet. Lösningen innebär dock att det betalas ut något mindre uppfödarpremier totalt sett. Men en av anledningarna till förändringen var mindre uppfödarpremier till utländska uppfödare av svenskfödda hästar i utlandet.

 - Men vi fortsätter att arbeta för att de insparade uppfödarpremierna ska komma våra uppfödare till godo. Förändringen är inte gjord för att spara pengar till   ST utan för att få mer pengar till svenska uppfödare, förklarade Sara Lennartsson.

En annan anledning till den gjorda ändringen är att ST vill dela ut uppfödarpremier i lopp som bidrar till den totala svenska finansieringen, dvs intäkter till ATG. Det är också därifrån uppfödarpremierna kommer.

Efter Saras information om begreppet svenskfödd och uppfödarpremier följde en diskussion där olika synpunkter framfördes med stort engagemang.

Lars-Otten Frode var bekymrad över hur uppfödarpremierna nu fördelas och tyckte att det kändes fel att uppfödarna inte får någonting från de summor hästen springer in utanför Sveriges gränser.

Sara Lennartsson förklarade att föreningen arbetar vidare med detta tillsammans med ST.

- Vi vill göra tillägg i det förslag som är taget, så att det kan bli fler lopp som genererar uppfödarpremier än de Grupp 1-lopp som det nu gäller, sa hon. Att   göra om utdelningen av uppfödarpremier vid starter utomlands är även ett sätt att försöka hantera frågan om svenskfödd, eftersom vi har svårt att vinna   framgång där.

Ove Konradsson, som leder den så kallade ”Ove-gruppen” som tillsattes vid förra årets stämma, kände sig förtvivlad.

 - Min huvudfråga i hanteringen av begreppet Svenskfödd är att vi ska tävla på lika villkor. Vi ska veta att hästen inte fått någon otillåten medicinering . Jag   vill absolut inte så bakom en situation där vi inte har en ren travsport, förklarade han och menade att frågan måste lösas på ett mer pragmatiskt sätt än   vad som försökts tidigare.

Årsmötet avslutades med en digital utdelning av Guldnål till Ronny och Vanja Olofsson. Ingmar Alin framförde ett stort tack till alla och hoppades att vi kan ses nästa och ha en stor fest.

Text: Anne Adre-Isaksson

Information

 

ASVT | Vi arbetar för bättre villkor i sporten i allmänhet och för bättre förutsättningar för uppfödarna i synnerhet.

 

logo liggande

Följ oss

 

Följ oss på våra sociala kanaler. Där finns det mesta av det bästa. 

Facebook
Instagram