Image

ÅRSMÖTE 2022

Så blev det en digital årsstämma även i år. Synd, tyckte ASVTs ordförande Ingmar Alin, men restriktionerna slopades när informationen om stämman redan gått ut, och då fanns ingen möjlighet att ändra planeringen.

Ingmar Alin inledde stämman med några ord om föreningens arbete med svenskföddfrågan – ett arbete som kommer att fortsätta även framöver.

 • Vi har även jobbat mycket med våra auktioner, dels den egna internetauktionen, som nu kommer att vara varje vecka. Vi har fått konkurrens och har sagt att vi ska vara bättre än dem och jag tror att vi är minst lika bra om inte bättre. Så vi är nöjda och hoppas att vi kommer att få ordentligt med anmälningar, sa han och fortsatte:
 • Väldigt många vill sälja hästar varje vecka. Tidigare har vi haft auktioner en gång i månaden och då var det flera som gick till våra konkurrenter. När man väl bestämt sig vill man gärna sälja direkt.

Kommande Elitauktion är den första som blir både live och digital.

 • Det blir spännande och vi har fått väldigt många bra anmälningar, både fler än normalt och troligen blir det den bästa auktionen vi någonsin haft, konstaterade Ingmar Alin.
 • Därför funderar vi på om vi eventuellt ska göra en selectdag även till Kriterietauktionen, eller någon annan typ av erbjudande till hösten, till dem som inte kommer med på Elit.

Ingmar Alin berättade också om arbetet med STs nya organisation där de aktivas roll har framhållits hård.

 • Så nu är vi med i den nya organisationen. Det fanns ju faktiskt förslag på att vi aktiva inte skulle vara med över huvud taget. Men det är vi nu.

Till ordförande för årsstämman valdes Håkan Karlsson, VD på Wången,  ordförande i Jämtlands travsällskap samt ordförande i Ordförandesamrådet och i konsortiet Svensk Travsport.

 • Där har vi ett väldigt bra samarbete med ASVT. Det är viktigt att BAS och banor gemensamt kommer att leda Svensk Travsport framöver, sa han.

Innan stämman kom igång på allvar provades tekniken för att klara en eventuell sluten röstning. Att få tekniken att fungera via den länk som skickats ut till alla deltagare var dock inte det lättaste, varför stämman valde att ha öppen röstning, om behovet skulle uppstå.

Håkan Karlsson använde sig därför också av omvänd propostitionsordning, alltså att fråga om någon är emot ett förslag.

Förvaltningsberättelse

ASVTs generalsekreterare Sara Lennartsson föredrog föreningens verksamhetsidé som innebär att ASVT ska främja aveln och intresset för den svenska varmblodiga travhästen.

 • Vi ska också verka för att alla uppfödare får goda förutsättningar för sin verksamhet. Det sker genom lättillgänglig information, utbildnings- och rekryteringsaktiviteter, medlemsfrämjande service och travpolitiskt arbete.

I verksamhetsplanen finns också några övergripande föreningsändamål, som att stimulera intresset för avel och arbeta för dess utveckling. Att verka för att landets uppfödare får ekonomiska förutsättningar för sin verksamhet, att verka som nationell huvudorganisation för landets travhästuppfödare, att verka för en högre utbildningsnivå avseende avel och uppfödning för sportens alla intressenter och att verka  för att medlemmarna får avsättning för sina uppfödningar genom att vi via Trottex bedriver auktionsverksamhet.

Vi ska också stimulera intresset för avel och arbeta för dess utveckling. Det gör vi genom:

 • Deltagande i STs avelsråd
 • Styrrelsen har ett särskilt aveslutskott
 • ASVTs semingrupp
 • Arrangemang likt ”How to breed a champion”
 • Tidningen Travhästen
 • En informativ hemsida
 • Avelsgrupp på Facebook för unga
 • Podcasts kommer under våren

ASVT verkar som nationell huvudorganisation för landets uppfödare och därigenom verkar vi för att uppfödarna får ekonomiska förutsättningar för sin verksamhet.

 • ASVT är medlem i Svensk Travsport (ST) och har femtio röster i STs fullmäktige
 • ASVT deltar, som medlemsorganisation, i STs Konsortium, Ordförande- och VD-råd.
 • ASVT har en representant i hästdelegationen (styrelsen) för LRF Häst.
 • ASVT har två representanter i BAS. De sju BAS-organisationerna har tillsammans cirka 23 procent av det totala röstetalet i STs fullmäktige.
 • Samarbetsavtal som ger ekonomiska fördelar till ASVTs medlemmar.

ASVT ska verka för en högre utbildningsnivå inom avel för sportens alla intressenter:

 • Arrangemang likt ”How to breed a champion”
 • Tidningen Travhästen, som skickas till alla A-tränare i Sverige som information
 • En informativ hemsida

ASVTs övriga inflytande och påverkansmöjligheter:

 • ASVT har en ledamot i Breeders Crown-kommittén.
 • ASVT har en ledamot i Samverkansgruppen för hästvälfärd.
 • ASVT har en sakkunnig i STs besvärsnämnd.
 • ASVT har styrelseplatser (inkl ordförande) och deläger 45 procent av SVAB (Easy KB).

ASVT jobbade med följande under det gångna året:

 • Februari/mars: Seminkurs, teorin digitalt. Digital årsstämma
 • Maj: Elitauktion, digitalt
 • Juni: Lanserade ny hemsida
 • Juli: Samarbete med Menhammar Stuteri kring Onlineauktion
 • September: Kriterieauktion, samarbete med Sleipner, samarbete med DNT Norge kring Klasselöpauktionen, som de fick genomföra i ASVTs auktionssystem.
 • Oktober: Samarbete med Horses for Happiness
 • November: Extra årsstämma
 • December: Adventskalender med fina priser. Skrivelse till ST gällande begreppet svenskfödd.
 • Januari: Branschmöte kring personalbrist inom semin. Ett möte där de flesta hästorganisationerna deltog och som uppdrog åt Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, att jobba vidare med frågan.
 • Februari/mars: Seminkurs i samarbete med Bollerup och SWB.

Dessutom har ASVT jobbat med följande under det senaste året:

 • Internetauktioner varje månad
 • Byggde ett nytt internetauktionssystem där medlemmar erbjuds att anmäla hästar för endast 99 kronor exklusive moms under det kommande året. Under mars månad tar Trottex heller inga säljprovisioner.
 • Avelsrådgivningar
 • Avelsvärderingar
 • Föl- och ammajouren, där Henrik Hult under 2021 gjorde sitt sista år. Han kommer att avtackas av ASVT vid ett senare tillfälle. Jouren har nu tagits över av sex andra eldsjälar: Jenny Larsson, Ilboäng Mark och Trav, Johan Björnsson, Alebäcks stuteri, Carina Dahling, Skråmsta, Ylva Lindh, uppfödare till Simbhästarna, Gunilla Wilhelmsson, uppfödare till Bac-hästarna och Åke Wall, Vanevikens stuteri, som alla hjälper till att bemanna jourtelefonen.
 • Samarbetsavtal med medlemsförmåner. Nytt för i år är Videquus, som har en fölövervakningskamera som larmar när stoet ska föla.
 • Tidningen Travhästen
 • Producerat hingststatistik
 • Jobbat med begreppet svenskfödd. Efter extra stämman i november skickades följande skrivelse till Svensk Travsport:

”Vilka hästar som betraktas som svenskfödda är av avgörande betydelse för uppfödare i Sverige. Dessa hästar är i dagsläget berättigade till uppfödarpremier och har starträtt i en rad lopp stängda för andra hästar, till exempel de klassiska loppen Svensk Uppfödningslöpning, svenskt Trav-Kriterium, svenskt Trav-Oaks, Stochampionatet, svenskt Travderby, Derbystoet.

Sverige har en av världens strängaste djurskyddslagstiftningar, miljökrav och arbetsvillkor. ASVT anser att hästar för att få ta del av ovanstående privilegium ska vara uppfödda under dessa villkor. Därför uppmanar ASVT Svensk Travsport att införa nedanstående begränsningar i definitionen av begreppet svenskfödd i registreringsreglementet och i andra hand hitta andra sätt att adressera kraven.

 • För att utlandsfödd häst ska klassas som svenskfödd, med fullständiga starträttigheter och rätt till uppfödarpremier, ska fölet födas i länder inom UET och transporteras tillsammans med stoet innan 31/12 dess födelseår. Transporteras det före sex månaders ålder behöver fölet ej vara chippat i födelselandet, men är det äldre än sex månader krävs det att det är chippat och att ett tillfälligt hästpass medföljer fölet. Detta förutsätter att Svensk Travsport omedelbart återkallar sina ”utökade geografiska områden”. Uppfödning av svenska travhästar utanför UET får ej förekomma. Fölen ska sedan tillbringa minst sex månader i Sverige innan dess att de passerat en ålder om 18 månader. Eftersom alla hästar som passerar en gräns inom EU ska vara registrerad på Traces är det dessutom möjligt att kontrollera relativt enkelt. Om en häst inte uppfyller detta krav ska hästen jämställas med en häst med ”begränsad starträttighet” på samma vis som att den vore fallen efter en fadershingst som vid betäckningstillfället ej var avelsvärderad. Detta innebär att hästen ej får starta i svensk Uppfödningslöpning, svenskt Trav-Kriterium, svenskt Trav-Oaks, Stochampionatet, svenskt Travderby, Derbystoet och Svensk Travsports Unghästserie.
 • Regelbundna stickprover avseende doping och otillåten medicinering enligt svensk lag ska årligen genomföras, förslagsvis på åtminstone fem procent av den totala kullen under perioden 1/11-31/4.
 • Uppfödarpremier på starter gjorda utomlands, upp till 1 000 000 kronor intjänat, ska återinföras på lopp inom Grupp 1-3 samt alla starter gjorda i Norden. Eftersom dessa starter måste anses meriterande för det svenska avelsarbetet så är Grupp 1-3 självskrivna, men även de starter som sker i de nordiska länderna hävdar vi är meriterande då de loppen sker på ett liknande sätt, med liknande reglemente, djurskyddsregler och klimat som de svenska.
 • Öronmärka ett visst antal lopp för hästar som är producerade (med svenskregistrerad moder) i Sverige samt att införa svenska Sire Stakes då det gynnar dem som har betäckt sina ston i Sverige.
 • Oavsett var de svenskregistrerade stona betäcks så ska de begränsas till 150 svenskregistrerade föl per fadershingst.

Sara Lennartsson informerade om att ASVT tog kontakt med Ulf Hörnberg efter den 15 oktober och då fick information att STs styrelse ställt sig bakom det förslag som arbetsgruppen tagit fram. Det kommer att presenteras för STs Konsortium den 26 april för att senare gå ut på remiss under sommaren.

 • ASVT har idag inte kännedom om hur förslaget ser ut, förklarade Sara.

Därefter har det inkommit ett svar från STs styrelse:

”Svensk Travsports styrelse har tagit del av er skrivelse. Det finns en arbetsgrupp som arbetar med frågan bestående av Svensk Travsports representanter i avelsrådet ledda av Ulf Hörnberg. Det är en komplex och viktig fråga som berör hela den svenska travsporten. Några viktiga aspekter att ta hänsyn till är det totala tävlingsunderlagets kvalitet och kvantitet, hästvälfärds och hållbarhetsaspekter.

Det finns flera olika beståndsdelar och förslag i er skrivelse och ambitionen för arbetsgruppen är att presentera ett första ”helhetsförslag” till lösning för Svensk Travsports styrelse den 15 februari. På det mötet kommer vi också att diskutera tidplan och genomförandeplan för förankring inför ett preliminärt beslutsdatum den 28 oktober. Utifrån vad som kommer fram på styrelsemötet får vi se hur frågan kommer att hanteras och kommuniceras till er och andra intressenter.”

Ekonomi

Revisorerna tillstyrkte resultat- och balansräkningen och förordade ansvarsfrihet för styrelsen och generalsekreteraren, vilket stämman biföll.

Val av ny styrelse

Johan Hellander hade avböjt omval och Christer Häggström hade valt att avgå i förtid under 2021.

Valberedningens förslag var att Ronny Olofsson skulle väljas in på Johan Hellanders plats för en mandattid på två år och Anders Karlsson föreslogs ersätta Christer Häggström i ett fyllnadsval för ett år. Stämman röstade ja till valberedningens förslag.

I övrigt föreslogs omval på Ingemar Alin, Anders Jonsson, Ulrika Rehn och Nils Larsson. Årsstämman röstade även här enligt valberedningens förslag.

Ingemar Alin valdes till ordförande för tiden intill nästa årsstämma.

ASVTs styrelse består härmed av följande ledamöter:

Ingemar Alin

Ronny Olofsson

Anders Karlsson

Anders Jonsson

Ulrika Rehn

Nils Larsson

Jenny Nilsson
Jenny Larsson

Katarina Brodda

Fastställande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer

Ersättningsnivån för styrelseledamöter beslutades förbli oförändrad. Det vill säga dagarvode enligt Svensk Travsports norm vid styrelsemöten och andra uppdrag för ASVT:s räkning. För ordföranden beslutades om en ersättning om ett basbelopp per år plus dagarvode. Auktoriserad revisor ersätts enligt löpande räkning medan förtroendevald revisor ersätts enligt ST:s dagarvode.

Val av två revisorer samt suppleanter för dessa

Till ordinarie revisorer valdes för en tid av ett år Björn Fällström (omval) och Bengt Wall (omval). Som suppleant valdes Malin Plantin Sjöblom. Platsen som den andra suppleanten är vakant.

Val av valberedning

Efter fem år stod Stefan Johansson på tur att avgå. Håkan Persson hade avböjt omval, varför två platser behövde fyllas.

Förslag på nya personer i valberedningen blev Johan Hellander och Lennart Petersson Brodda. Dessutom föreslogs Bengt Wall, vilket innebar sex namn till fem platser.

Ingemar Alin förklarade att det sedan 30 år tillbaka är kutym inom föreningen att någon avgående från styrelsen väljs in i valberedningen, vilket innebar att det var Johan Hellander som skulle väljas in.

Här uppstod vissa diskussioner eftersom den digitala röstningen inte fungerade som det var tänkt. Ingen person föreslog dock sluten votering.

Stämmans ordförande Håkan Karlsson informerade om att det i stadgarna endast står att det ska väljas fem personer till valberedningen, men inget om att det ska vara max fem personer.

Ronny Olofsson föreslog att valberedningen därför skulle utökas till sex personer.

Efter en kort diskussion beslutades att ett undantag skulle göras just i år, och att sex personer väljs in i valberedningen, för att slippa kaoset i en digital röstning.

– Nästa år kan förhoppningsvis stämman hållas live igen och då återgår vi till fem personer i valberedningen, sa Håkan Karlsson.

 • Det är ett avsteg från stadgarna men alla är medvetna om varför detta avsteg görs.

Eftersom det blir ett jämnt antal personer i valberedningen föreslogs att sammankallande får utslagsröst vid lika antal röster.

Valberedningens personer valdes in i följande ordning: Peter Martinson, Helsingborg, Lars-Otten Froode, Trensum, Susanne Demmers, Heby, Johan Hellander, Lennart Petersson Brodda, Bengt Wall.

Peter Martinson var på tur som sammankallande men avböjde detta varför Lars-Otten Froode utsågs som sammankallande.

Stämman godkände förslaget.

Från styrelsen hänskjutna frågor – ändringar i stadgarna

Sara Lennartsson gick igenom de ändringar som styrelsen föreslagit. Förslagen till ändringar har funnits att läsa på hemsidan innan årsstämman.

Ändringar i §2:

 ”Medlemskap i föreningen kan beviljas varje ”fysisk eller juridisk” person, i stället för nuvarande skrivning ”enskild person”. Bakgrunden till förändringen är att få till ett förtydligande om att även bolag i olika former kan beviljas medlemskap.

 • Idag vet vi att en tredjedel av alla medlemmar är medlemmar som företag, sa Sara Lennartsson.

Ändringar i §3:

Dessa tar upp frågan om eventuell uteslutning av medlem. Genom ändringen styr ASVT över tidsfristen.

 • Som det står i dagsläget skulle det kunna bli problem om ett brev inte hämtas ut, förklarade Sara Lennartsson.

Förslag på ny skrivning blev:  ”Beslut om uteslutande ska vara skriftligt och sändas till medlemmen med rekommenderat brev. Beslutet kan överklagas genom skriftligt besvär till årsstämman senast 30 dagar från avsändandet”.

Ändringar i §8:

Ändringarna görs av praktiska skäl samt att det behövs tillägg av punkter på dagordningen.

 • Om en fysisk person får rösta genom ombud kan det leda till ett minskat engagemang och en försämrad närvaro vid mötet. Om en person kan företräda fler än en medlem skulle de också kunna köpa sig röster genom att vara medlem genom flera bolag. Principen en person en röst är viktig, förklarade Sara Lennartsson.

Förändringarna var enligt följande:

”Föreningsstämma hålls på tid och plats som fastställs av styrelsen. Föreningsstämma kan även hållas på distans i den form styrelsen bedömer lämpligt. Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen senast fem månader från bokslutsdatum. Följande punkter ska vid ordinarie föreningsstämma alltid vara upptagna på dagordningen.”

Följande punkter ska alltid vara upptagna på dagordningen:

 • Godkännande av dagordning
 • Fråga om stämman blivit behörigen kallad
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och generalsekreteraren.

Dessutom föreslogs följande tillägg när det gäller röstning genom ombud. Tidigare stod det ”Röstning genom ombud får ej förekomma.”

 • Vi har en hel del juridiska personer som är medlemmar därför behöver detta förtydligas, sa Sara Lennartsson.

”Röstning för fysisk person får ej ske genom ombud. Juridisk person får rösta genom ensam behörig firmatecknare, vd eller genom styrelseledamot eller suppleant med fullmakt från behörig/behöriga firmatecknare eller vd. En fysisk person som företräder sig själv vid röstning får inte samtidigt företräda en juridisk person. Inte heller får en fysisk person företräda mer än en juridisk person.”

Det föreslogs även ett tillägg om att det är ordinarie stämma som utser valberedning.

Ändring i §9:

Den föreslogs för att underlätta för framtiden och för att det ska finnas möjlighet att skicka kallelse via e-post.

”Kallelse får ske via e-post till medlem som anmält för ändamålet särskild e-postadress till ASVT.”

Ändring i §10:

En justering i linje med Svensk Travsports stadgar där valberedningens förslag ska komma senast 30 dagar före stämman. ASVT ändrar från två till en månad före stämman.

Daniel Reistiner undrade varför stämman behöver ge även generalsekreteraren ansvarsfrihet, eftersom den personen inte är vald av stämman utan anställd av styrelsen.

Ingmar Alin förklarade att liknande görs även i bolag där VD:n ges ansvarsfrihet precis som styrelsen.

Hanna Rexhammar, revisor, gav sin syn på saken:

 • Jag vet inte exakt men för bolag är det så att bolagsstämman tar beslutet om att ge ansvarsfrihet till styrelsen och vd, trots att denne inte ingår i styrelsen. För en ideell förening finns det ju ingen lagstiftning.

Anders Jonsson informerade om att travsällskapen också beviljar både styrelse och verkställande tjänsteman/travbanechef ansvarsfrihet.

Förslaget blev därför att skrivningen om ansvarsfrihet kvarstår. Stämman biföll förslaget.

Motioner

En motion från Långeruds gård, Madelen och Torbjörn Ohlzon.

 • Vi upplevde att det var rörigt på den extra stämman och det saknades i stadgarna att säkra upp att det inte kunde bli olika röstkupper utan att man ska ha varit medlem i föreningen en tid för att ha rösträtt, förklarade Madelen.

Motionen löd:

”I ASVTs stadgar anges inte när medlemsavgiften till föreningen måste vara betald för att man ska vara röstberättigad på årsstämma eller extra årsstämma. Att det inte är angivet i stadgarna blev extra tydligt under extra årsstämman 13 november 2021 då medlemsavgifter betalades på plats både strax innan mötet och även under dagen när mötet pågick.

Vi anser att det är en brist i stadgarna och kan öppna upp för eventuella röstkupper. Det försvårar också förberedelserna inför mötet eftersom man inte vet hur många röstsedlar som ska förberedas.

Vårt förslag är att göra ett tillägg i stadgarna under §8:

För att ha rösträtt på möte ska medlemsavgift till ASVT vara betald senast 30 dagar före årsstämma eller extra årsstäma.”

Styrelsens svar på motionen:

”Motionen önskar införa ett krav i stadgarna på tid mellan  inbetalning av medlemsavgift och möjlighet att rösta vid stämmor i föreningen. Styrelsen vill föreslå en förändring i motionens anda, men önskar föreslå en förändring till den skrivning som finns i travsällskapens normalstadgar.

Styrelsens förslag är att i §8 göra följande förändring:

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst, byts mot:

Vid föreningsstämma har varje medlem, som för föregående samt innevarande räkenskapsår betalat medlemsavgiften, samt fyllt 16 år, en röst.”

Stämman biföll motionen.

Två motioner från Lars-Otten Froode, en om uppfödarpremier och en om genomförande av taget beslut på extra årsstämman om begreppet svenskfödd:

”Motionen yrkar på att ASVT omgående tar upp frågan om uppfödarpremier med ST om att förändra uppfödarpremien till svenskfödda hästar fr o m den 1/1 2022 eller senast fr o m andra kvartalet, den 1/4 2022, enligt följande:

Uppfödarpremier ska återinföras på starter utomlands, inom EU, upp till 1 000 000 kronor intjänat på lopp i grupp 1-3 samt alla starter gjorda i Norden.”

”ASVTs medlemmar kallades till en extrastämma den 13 november 2021. Enda punkten var att behandla begreppet svenskfödd. Beslut om hur medlemmarna ställer sig till svenskfött togs med bred majoritet.

En extrastämma kallar man för att behandla en viktig fråga snabbt. ASVTs styrelse och generalsekreterare har inte gjort något i den riktning som extrastämman beslutade. I vart fall ingen information till medlemmarna på hemsidan och frågan saknas helt på dagordningen.

Motionen kräver att styrelsen samt generalsekreteraren förklarar denna handlingsförlamning inför stämmodeltagarna.

Motionen önskar dessutom en tydlig handlingsplan om genomförandet av extrastämmans beslut gällande begreppet svenskfött samt att detta ta upp till beslut på stämman den 5 mars.”

Styrelsens svar på motionerna:

”Efter extra stämman skickade ASVTs styrelse en skrivelse till Svensk Travsports styrelse där ST uppmanas att införa begränsningar i definitionen av begreppet svenskfödd i enlighet med besluten tagna på extra stämman.

Förslaget gällande uppfödarpremierna i Lars-Ottens motion fanns också med i den skrivelsen. Skrivelsen ligger på ASVTs hemsida och information om att den är skickad finns med i medlemstidningen.

ST svarade på skrivelsen att de tillsatt en arbetsgrupp, bestående av STs del av Avelsrådet, för att arbeta med dessa frågor. Denna grupp har arbetat fram ett förslag att hantera svenskföddfrågan med utgångspunkt i ASVTs skrivelse. STs styrelse har ställt sig bakom förslaget och detta kommer att presenteras för STs Konsortium den 26 april för att sedan gå ut på remiss under sommaren.

ASVTs styrelse har i dag inte kännedom om hur förslaget ser ut men uppskattar att STs styrelse nu tagit tag i frågan skyndsamt. Med detta anser styrelsen motionerna besvarade.”

Lars-Otten Froode kommenterade:

 • Vad jag reagerade på är att man blandat ihop det här med svenskfött. Jag vill att man hanterar uppfödarpremien för sig. Jag förstår att svenskföddproblematiken ska utredas och tar längre tid. Även om mitt förslag om uppfödarpremien sammanfaller med svenskfött så vill jag att styrelsen behandlar det för sig, som en egen fråga. Och att man gör förändringarna omedelbart.

Ingmar Alin önskade sig ett annat tonläge i motionen eftersom han ansåg dem oklart skrivna.

 • Dessutom har vi tagit upp det du efterlyser i vår skrivelse till ST. Jag kan garantera dig att vi kommer att jobba med de här frågorna i allra högsta grad.

Lars-Otten Froode ansåg att han fått svar på sin motion och medgav att han missat den information som ASVT lagt ut på hemsidan.

 • Jag har fått svar på motionen. Och jag vill be styrelsen om ursäkt. Jag har förstått på den redovisning vi fått idag att styrelsen jobbat mycket med den här frågan. Men jag vill att man ska införa uppfödarpremien på det sätt jag föreslår.

Motionen ansågs därmed besvarad och aspekterna i den kommer att tas med i de vidare kontakterna med ST.

Stämman avslutades med att Ingmar Alin avtackade Johan Hellander som nu slutar sitt arbete i styrelsen även om han kommer att vara behjälplig i frågor inom hans profession.

Text: Anne Adre-Isaksson

Information

 

ASVT | Vi arbetar för bättre villkor i sporten i allmänhet och för bättre förutsättningar för uppfödarna i synnerhet.

 

logo liggande

Följ oss

 

Följ oss på våra sociala kanaler. Där finns det mesta av det bästa. 

Facebook
Instagram