stammor

ÅRSMÖTE 2018

ASVT:s årsstämman 2018 hölls lördagen den 17 mars på Scandic Infra City i Upplands Väsby. Efter sedvanliga förhandlingar avslutades dagen som sig bör med Uppfödargala, prisutdelningar och dans.

Svante Båth inledde dagen och intervjuades av ASVT:s styrelseledamot Anders Jonsson om hur han gör för att få ihop sin vardag med så många hästar i träning på flera platser, hur han väljer ut unghästar och hur träningen läggs upp inför årgångsloppen. Att skapa förtroende, att köpa rätt häst och att matcha hästen var tre punkter Svante framhöll för att lyckas som tränare. Mer om vad Svante sa kan du läsa om i kommande nummer av tidningen Travhästen, som utkommer den 12 maj.

Ingemar Alin öppnade därefter stämman och hälsade alla välkomna. Vi har haft 20 procent i uppfödarpremier under ett år nu och vi har inlett Pokalåret. Det innebär att vi fått rejält mycket mer pengar att tävla om och det känns väldigt bra, sa han. Vi har flyttat fram våra positioner som uppfödare rejält de senaste åren och vi har varit med i de grupper som skapat detta. Ingemar konstaterade att spelet på hästar aldrig varit så bra som nu och menade att, trots en hel del gnälliga kommentarer på sociala medier, så ser verkligheten ljus ut för uppfödarna.

Vad han däremot var mycket upprörd över var Solvallas agerande gentemot BAS-organisationerna. Det kommer en motion från Solvalla på ST:s årsstämma i vår, där det föreslås att BAS-organisationerna ska fråntas sin rösträtt i ST. Vad sjutton håller de på med? Vill de utesluta dem som föder upp hästar, som äger hästar och som tränar hästar, frågade han sig. Jag tror inte att det här går igenom. På Solvalla är de nog ganska ensamma om att tycka så här. Men det är helt makalöst, enligt mig! Och det hördes många upprörda röster bland deltagarna när de fick den här informationen.
 
I sitt inledningsanförande tog Ingemar också upp frågan om vem som ska köpa våra hästar i framtiden. För 10-15 år sedan var det tränare som köpte hästar och tog in i träning. Idag är många av dem själva uppfödare och hästägare till 30 procent. De är alltså B-tränare till 30 procent och tränar sina egna hästar. Många av de stora hästägarna har också börjat föda upp hästar. Detta gynnar inte oss som enbart ägnar oss åt avel. Han tyckte förstås att det är kul att så många vill föda upp travhästar men poängterade att vi måste vara uppmärksamma på hur det kommer att se ut i framtiden. Vi vill ju inte stå där utan köpare sen. Under det kommande året ska ASVT ordna ett mini seminarie där denna och andra framtidsfrågor ska diskuteras. Ingemar avslutade med att säga att han ändå tycker att framtiden för landets travhästuppfödare är fortsatt ljus och förklarade sedan stämman öppnad. Till mötesordförande valdes Maria Lejon. Ett sent avhopp från valberedningen hade inkommit. Till ledamöter i styrelsen blev det omval av Ingemar Alin, Johan Hellander, Peter Martinson och Anders Jonsson. Det blev nyval av Nils Larsson. Till föreningens ordförande valdes Ingemar Alin.

DETTA GÖR ASVT
ASVT:s generalsekreterare Sara Lennartsson redovisade föreningens förvaltningsberättelse med verksamhetsidé och hur man arbetar. 
ASVT är medlem i Svensk Travsport och har 50 röster. Vi deltar som medlemsorganisation i ST:s förtroenderåd, vi har en representant i Hästdelegationen i LRF Häst, där vi jobbar med bredare frågor som rör häst, som exempelvis konsumentköplagen. ASVT har också två representanter i BAS-samarbetet och tillsammans har vi i BAS 20 procent av det totala röstetalet i ST:s fullmäktige.

ASVT har genom BAS även en representant i ST:s referensgrupp bana/BAS.
Vi vill att så många som möjligt ska veta mer om avel och därför jobbar vi bland annat med How to Breed a Champion, som är ett uppskattat inslag, sa Sara. Vi har vår tidning Travhästen som vi skickar till alla våra medlemmar. Men vi skickar den även till alla A-tränare. Vi tycker att även de ska få den informationen. Vi jobbar också med vår hemsida och ordnar avelscaféer ute på olika banor. 
En av ledamöterna i ASVT:s styrelse sitter också med i Breeders ’ Crownkommittén.  Vi har en ledamot i Samverkansgruppen för hästvälfärd, en sakkunnig i ST:s besvärsnämnd och vi deläger Easy KB.
Sara berättade också om allt det som ASVT gjort under det senaste året. • Flertal avelscaféer• En seminkurs förra året och en i år• Elitauktion• Samarbete med DNT i Norge• Samarbete med Wenngarn Yearling Sales• Kriterieauktion• How to Breed a Champion• Internetauktioner varje månad• Avelsrådgivning• Avelsvärderingar• Föl- och ammajouren• Arbetar med att ta fram samarbetsavtal med medlemsförmåner• Producerar en mängd hingstatistik som ligger på hemsidan• Skriver remissvar på olika förfrågningar • Skickar skrivelser till Svensk Travsport varje år (dessa skrivelser och svar finns att läsa på ASVT:s hemsida)• Det ordnades även ett avelscafé på Axevalla i år i samband med hingstvisningen och det ska ordnas ett på Åmål i april.

Sara informerade om föreningens ekonomi och kunde med glädje konstatera att föreningen har en fantastiskt god soliditet på 86 procent. 
ASVT fick beröm för sin redovisning av revisor Hanna Rexhammar och lekmannarevisor Björn Fällström, som de ansåg blir bättre och bättre för varje år.

Medlemsavgiften beslutades bli oförändrad med 475 kronor per år och medlemskapet för ungdomar 16-25 år kvarstår också på 100 kronor per år. 

Hedersledamot Stämman utser, när det finns förslag, hedersmedlem och Ingemar Alin framförde på styrelsens uppdrag förslaget att Lennart Pettersson-Brodda utses till hedersmedlem. Lennart började i ASVT 1978, för 40 år sedan. Han har varit ordinarie ledamot i styrelsen mellan åren 1993-2007 och varit med i nästan alla arbetsgrupper föreningen haft. Han är fortfarande kvar i sporten och sitter som ST:s avelsråd, vilket han även varit för ASVT tidigare, berättade Ingemar.Stämman biföll styrelsens förslag och valde Lennart Pettersson-Brodda som hedersmedlem. Tyvärr kunde inte Lennart delta vid stämman på grund av oväder i Skåne. 

Inga motioner hade inkommit. Sara redogjorde dock för vad som hänt med en av motionerna från förra årets stämma. Då beslutades att vi tillsammans med Sleipner skulle skicka en skrivelse till Svensk Travsport för att få till stånd en översyn av uppfödarpremierna för hästar som tävlar utomlands. 
ASVT och Sleipner skrev bland annat:”I Pegasus 2020 finns förslag på mål om prisplacerade svenskfödda hästar i utländska grupplopp, vilket betyder att vi vill att fler hästar skall prisplacera sig utomlands. Vi anser att det är viktigt att premiera de uppfödare som lyckas med detta.ASVT och Sleipner vill med anledning av ovanstående att Svensk Travsport beslutar om en översyn av de gällande reglerna för uppfödarpremier på starter utomlands. Uppfödarna bör premieras när hästarna lever upp till målen i Pegasus 2020.”


Kontentan i svaret från Svensk Travsport var följande: 
”Utifrån ovanstående avser Svensk Travsport inte att påbörja någon enskild översyn av reglerna av uppfödarmedel till svenskfödda hästars uppfödarpremier vid tävlingar utomlands utan samordna frågan med sportens målsättningar, framtida resursfördelningar mm.”

Ingemar förklarade att han jobbat hårt i motionens anda. Målet är att vi ska föda upp världens bästa hästar. Det innebär att de kommer att tävla runt om i världen. Då är det inte logiskt att frånta de uppfödarna de uppfödarpremierna. Detta har vi framfört, men övriga inom BAS ansåg inte att pengarna räcker till det. Han insåg också att ASVT:s förhandlingsläge inte är det bästa efter att vi lyckats förhandla fram 20 procent extra till uppfödarna varje år. Det blir svårt att få igenom ytterligare krav. Men vi kämpar på. Det ligger ju i Pegasus anda att vi ska föda upp värdens bästa hästar som ska tävla utomlands. 
Lars-Otten Froode trodde inte att ST förstått frågan och att många hästar faktiskt hamnar utomlands. Antingen genom utländska köpare eller genom att våra stora tränare har hästar utomlands. ASVT måste jobba ännu hårdare med frågan, sa han och menade att de uppfödarpremier som fryser inne när utländska hästar skördar framgångar i Sverige skulle kunna användas till detta.

Övriga frågor Björn Medelberg menade att tvååriga ston misskrediteras när man inte delar upp loppen i stoavdelning och vanlig avdelning. Som ägare har man inte en chans att vara med och tävla om de stora pengarna eftersom stona ska tävla mot hingstar. Och i uppfödningsloppet finns inget extra för ston.
Christer Häggström svarade att ASVT gjort mycket för att förbättra för stona. Problemet är att det är så få ston anmälda för Breeders’ för tvååringar. Att dela upp det blir svårt. Min erfarenhet är att tvååriga ston hävdar sig bra mot hingstarna. Det stora problemet är det lilla antalet startande tvååringar bland ston. Men självklart ska vi jobba med frågan, sa han.

Johan Hellander berättade att frågan har diskuterats men att en av anledningarna till att det inte finns några särskilda stolopp för tvååringar är att skillnaderna mellan ston och hingstar förefaller vara mindre ju yngre de är. När man tittar på ST:s redovisning 2016 så startar ston i högre utsträckning, procentsatsen blir låga 1,5 procent bland stona och 1,1 procent bland hingstarna. Hingstarna tjänar något mer, 7,1 miljoner kronor, stona 5,6 miljoner kronor. Sen blir skillnaden större och större ju äldre de blir. (128 ston och 95 hingstar startade 2016, som tvååringar). Siffrorna talar för att det är rätt att fokusera på de äldre och skapa förutsättningar för årskullarna där, menade Johan.

Carina Dahling tog upp frågan om PostNord och deras förändrade regler som skapar problem vid spermaleveranser. Ingemar Alin berättade att man haft frågan uppe i styrelsen och att man kommer att samarbeta med Hingsthållarna och LRF Häst om detta. Det är stora problem att få kontakt med någon ansvarig på PostNord. Problemet är störst framförallt i Norrland. Styrelsen kommer att arbeta med detta och har även diskuterat det med LRF Häst, som också ska ta sig an frågan, sa Ingemar. Carina Dahling, som också representerar Hingsthållarna berättade att de arbetar febrilt med frågan. Det gäller att titta på andra alternativ, PostNord kan vi nog räkna bort när det gäller att skicka sperma, sa hon. Vi vill gärna ha stöd av ASVT i detta. Det kommer att bli problem för Norrland, Gotland, Skåne.

Lars-Otten Froode föreslog att auktionerna fortsatt ska ordnas i Upplands Väsby där det är nära mellan auktionsringen och stallområdet. Det är positivt även med det nära boendet. Det är lite trångt där hästarna visas, men det tror jag vi klarar och det blir vanligare att visa hästarna på video, sa Lars-Otten. Sara påpekade att Elitauktionen ska hållas i Upplands Väsby men att Kriterieauktionen kommer att hållas på Solvalla. Hur det blir i framtiden är i dagsläget oklart. 

Sara och Ingmar gladdes över de glada tillrop man fått över att auktionerna flyttar tillbaka till Infra City i Upplands Väsby. Vi ska självklart fortsätta att utreda det här, kommenterade Ingmar Alin.

Stämman avslutades med att Håkan Karlsson avtackades för sina insatser som ordförande i valberedningen. Även Håkan Persson, som beslutat sig för att lämna sitt uppdrag i styrelsen, tackades av med blommor och kramar. Under mina åtta år i styrelsen är jag mest nöjd med att vi lyckades arbeta fram avelsseminariet How to Breed a Champion, som blivit väldigt lyckat. Jag var också med och drev frågan att frysa in dopingprover. Det visade sig senare att det kunde leda till dopingavslöjande. Arbetet med att ta in tvååringstarterna i BLUP är jag också glad över. Det har varit väldigt lärorika år för mig, sa Håkan Persson.
Text: Anne Adre-Isaksson

 

Protokoll från årsmötet (+) Gå vidare 

Mer i denna kategori: Om ASVT »

Vill du vara en del av oss?

Vi på ASVT ger dig massor mervärden som medlem. Rådgivning, tips och vår tidning. Bli en del av oss!

BLI MEDLEM IDAG