Uppfödarpremier och begreppet svenskfödd
januari 04 2021 0 kommentar

Uppfödarpremier och begreppet svenskfödd

I samband med ASVTs årsstämma 2020 bildades en arbetsgrupp som fick i uppgift att tillsammans med ASVTs styrelse och Svensk Travsports Avelsråd arbeta med frågan om begreppet svenskfödd. Frågan om vilka hästar som ska betraktas som svenskfödda, och därmed ha rätt till uppfödarpremier och få delta i de klassiska loppen, har varit aktuell och arbetats med under flera år. Redan i slutet av 2014 föreslog ASVT alternativa regler för hästar som inte fötts i Sverige som skulle begränsa möjligheten till uppfödarpremier (läs mer i ASVT-loggen här). Den ståndpunkten har styrelsen hela tiden stått fast vid. Vad som däremot är möjligt att göra är inte lika enkelt att fastslå. Svensk Travsport gjorde en utredning med en erkänt duktig EU-rättsjurist som utmynnade i svaret att det skulle strida mot EU-rätten att göra så som ASVT föreslagit. Det togs under 2020 in två olika ”second opinions” på det utförda arbetet, dels från en jurist hos LRF dels en professor i Europarätt vid Uppsala universitet. Dessa båda höll med om att förslaget skulle strida mot EU-rätten.

Under hösten 2020 har ST och arbetsgruppen haft möten med Jordbruksverket och ST och arbetsgruppen har sedan jobbat vidare med frågan. Det kommer med största sannolikhet inte gå att kräva att hästarna skall vara födda i Sverige för att de skall kallas svenskfödda och därmed vara berättigade till uppfödarpremier mm. Däremot jobbas det på alternativa lösningar tillsammans med Jordbruksverket. En alternativ lösning innebär kanske inte att man löser hela frågan på exakt det sätt som man skulle vilja. En alternativ lösning skulle kunna vara att vi kräver att hästar i alla fall skall vara 6 månader i Sverige för att få uppfödarpremier. Det är absurt att som idag skicka fölungar fram och tillbaka över Europa på ett par dagar.

Som Avelsförening i Sverige vill vi jobba för uppfödare i Sverige. Därför är det viktigt för oss att uppfödarpremierna i huvudsak går till svenska uppfödare. Svenskfödda hästar som säljs utomlands tävlar i väldigt många fall i Sverige ändå och dessutom blir väldigt många kvar hos svenska tränare, trots att de ägs utomlands. Vi är väl medvetna om att några kan förlora på detta förslag, men vi tittar på helheten. De hästar som ändå tävlar utomlands tjänar inte så stora summor, vilket gör att de uppfödarpremier som vi går miste om totalt sett är relativt marginella. Detta tillsammans med den EU-rätt som reglerar formerna för hur man får dela ut stimulanser som uppfödarpremier ledde fram till det förslag som nu är taget av Svensk Travsports styrelse. Uppfödarpremier utgår numera bara för lopp i Sverige och Grupp-I löpningar och STL-lopp i Europa. Detta stöttas också av den arbetsgrupp som bildades i samband med årsstämman 2020.

Sara Lennartsson
Sara Lennartsson